سوخته ام اما گردارم

کاری میکنن...

بیام بهت اعتراف کنم

وبگم به درک که غرورمو میدزدی!!

(حرسم میگیره ازاین حرفم ولی مجبورم)

---------------------------------------------------------------------------------------------

صورتشوازپشت دستگاه کنار میکشه و میپرسه:

زیاد گریه میکنی؟!اره؟

من با بغض سرموپایین میندازمو میگم:اره!

---------------------------------------------------------------------------------------------

یک نفررا قربانی میکنند تاتجربه شود برای ساختن دیگری!!!!!!!

/ 1 نظر / 11 بازدید
قاصدک

عزیزززززززززم حیف اون چشمات نیست؟